Dziedziczenie testamentowe

dziedziczenie na podstawie pozostawionego przez spadkodawcę testamentu. Ma miejsce wtedy, gdy sporządzony testament jest ważny, a powołane do spadku osoby chcą i mogą być spadkobiercami.

Dziedziczenie ustawowe

dziedziczenie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił w ogóle testamentu, gdy pozostawiony testament jest nieważny lub gdy powołani na podstawie testamentu spadkobiercy nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.

Nabycie spadku

przyjęcie ogółu praw i obowiązków po zmarłym na mocy dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Nabycie spadku może przybrać formę nabycia prostego (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe) lub nabycia z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe).

Odrzucenie spadku

oświadczenie woli spadkobiercy, na mocy którego nie przyjmuje on spadku, do którego został powołany. Odrzucić spadek można zarówno wtedy, gdy przypada on na podstawie dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Termin na odrzucenie spadku to 6 miesięcy od chwili, gdy spadkobierca … czytaj dalej >>

Spadkobierca

podmiot, na który przechodzi ogół praw i obowiązków zmarłego. W zależności od tego, na jakiej podstawie następuje dziedziczenie wyróżniamy spadkobierców testamentowych i spadkobierców ustawowych. Więcej o innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz na blogu spadkowym

Spadkodawca

osoba fizyczna, po której spadek z chwilą jej śmierci przechodzi na spadkobierców. Więcej o innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz na blogu spadkowym.

Testament

rozrządzenie własnym majątkiem (ogółem praw i obowiązków) na wypadek śmierci. Testamenty dzielimy na zwykłe i szczególne. Do zwykłych zaliczamy testament holograficzny (własnoręczny), notarialny i allograficzny. W grupie testamentów szczególnych są: testament ustny, testament podróżny i testament wojskowy. Najpopularniejszą formą rozporządzenia … czytaj dalej >>

Testament allograficzny

jeden z testamentów zwykłych, określany popularnie jako testament urzędowy, sporządzany ustnie wobec 2 świadków i konkretnego urzędnika. Kodeks cywilny wskazuje, że może nim być wyłącznie osoba, która piastuje urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy, … czytaj dalej >>

Testament holograficzny

jeden z testamentów zwykłych, określany popularnie jako testament własnoręczny, sporządzony przez samego spadkodawcę. Testament holograficzny musi być sporządzony pismem ręcznym, natomiast przepisy nie wymagają, aby był on sporządzany na papierze. Więcej o testamencie holograficznym i innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz … czytaj dalej >>

Testament notarialny

jeden z testamentów zwykłych, sporządzany przez notariusza. Jego sporządzenie u notariusza wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty, według ustalonej taksy notarialnej. Więcej o innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz na blogu spadkowym abcspadkow.pl

Testament podróżny

jeden z testamentów szczególnych, sporządzany podczas podróży statkiem morskim lub powietrznym, przed kapitanem. Więcej o innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz na blogu spadkowym abcspadkow.pl

Testament urzędowy

właściwie nazywany testamentem allograficznym. Zobacz: testament allograficzny. Więcej o innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz na blogu spadkowym abcspadkow.pl

Testament ustny

jeden z testamentów szczególnych, sporządzany przed co najmniej 2 świadkami. Powstaje, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy. Więcej o innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz na blogu spadkowym abcspadkow.pl

Testament wojskowy

jeden z testamentów szczególnych, sporządzany przez wojskowych Więcej o innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz na blogu spadkowym abcspadkow.pl

Udział w spadku

część spadku przypadająca danemu spadkobiercy wyrażona w ułamku. Może być określona przez samego spadkodawcę w testamencie lub przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Wydziedziczenie

pozbawienie zstępnych, małżonka lub rodziców spadkodawcy prawa do zachowku. Może mieć miejsce jedynie w testamencie i przy spełnieniu konkretnych przesłanek wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. Więcej o innych zagadnieniach prawa spadkowego, przeczytasz na blogu spadkowym abcspadkow.pl