Podstawowe informacje o ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Jak wspominałam w jednym z artykułów, celem ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest to, aby kontynuować wykonywaną działalność przedsiębiorcy  po jego śmierci.

Ustawa jednak nie jest dla każdego, a zarząd sukcesyjny też nie zawsze można ustanowić.

Poniżej przedstawiam garść podstawowych informacji, które zobrazują podstawowe postanowienia ustawy.

 

Co to jest zarząd sukcesyjny?

Zgodnie z ustawą, jest to tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz kontynuowanie działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

W jakich przypadkach można wykorzystać przedsiębiorstwo do kontynuowania jakiejś działalności gospodarczej?… na przykład wtedy, gdy wchodzi ono w skład spółki.

 

Dla kogo można ustanowić zarząd sukcesyjny?

Wiemy już, że zarząd sukcesyjny tworzy się do kierowania przedsiębiorstwem po śmierci jego właściciela. Jednak nie dla każdej firmy taki zarząd może być ustanowiony. Ustawę stosuje się tylko do sytuacji, gdy śmierć przedsiębiorcy nastąpiła po dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy.

 

Termin na powołanie zarządcy

Termin do powołania zarządcy sukcesyjnego jest stosunkowo krótki. Stanowi on bowiem dwa miesiące od chwili śmierci przedsiębiorcy.

W sytuacji, gdy akt zgonu nie zawiera daty zgonu, albo chwila śmierci przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin ten biegnie od dnia znalezienia zwłok przedsiębiorcy albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon.

 

Kiedy nie można powołać zarządu sukcesyjnego?

Zarządu sukcesyjnego nie można powołać w pięciu przypadkach:

 • Kiedy przedsiębiorca zmarł przed wejściem ustawy w życie,
 • Gdy akt zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu,
 • Gdy mamy podejrzenie, że przedsiębiorca nie żyje, a nie mamy prawomocnego postanowienia stwierdzającego zgon przedsiębiorcy,
 • Jeśli została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy,
 • Jeśli działalność gospodarcza nie była wpisana do CEIDG.

 

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Zarządcą sukcesyjnym może być ustanowiona każda osoba jeśli:

 • jest osobą fizyczną,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest wydany wobec niej zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe,
 • nie jest wobec niej zasądzony środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem.

 

Kto może powołać zarządcę sukcesyjnego?

Zarządcę może powołać:

 • przedsiębiorca osobiście za swojego życia,
 • po śmierci przedsiębiorcy:

1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

2) spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

3) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, którzy przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w w przedsiębiorstwie spadkowym.

 

Termin na powołanie zarządcy

Termin do powołania zarządcy sukcesyjnego jest stosunkowo krótki. Stanowi od bowiem dwa miesiące od chwili śmierci przedsiębiorcy.

W sytuacji gdy akt zgonu nie zawiera daty zgonu albo chwila śmierci przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin ten biegnie od dnia znalezienia zwłok przedsiębiorcy albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon.

 

Ile może być osób ustanowionych do zarządu sukcesyjnego?

Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba.

 

Co to jest przedsiębiorstwo w spadku?

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, które stanowiły mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Idąc za treścią art. 2 ust. 2 przedsiębiorstwo należy rozumieć jako zorganizowany zespół składników w rozumieniu art. 55¹Kodeksu cywilnego.

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie zmarłego i jego małżonka, przedsiębiorstwo w spadku obejmuje całe to przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje także składniki niematerialne i materialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, które zostały nabyte przez zarządcę sukcesyjnego w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy, do dnia wygaśnięcia zarządu, albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy.

 

Kto jest właścicielem przedsiębiorstwa w spadku?

Ustawa określa trzy kategorie właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Do pierwszej wchodzą osoby, które zgodnie z prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia, albo europejskim poświadczeniem spadkowym, które nabyły składniki przedsiębiorstwa na podstawie powołania do spadku z ustawy, bądź testamentu, albo nabyła przedsiębiorstwo/udział w przedsiębiorstwie na podstawie zapisu windykacyjnego.

Do drugiej grupy wchodzi małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie. Do tej sytuacji dochodzi, gdy mienie przedsiębiorstwa stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka.

Do trzeciej grupy wchodzą:

a) osoby, które nabyły przedsiębiorstwo w spadku, albo udział w przedsiębiorstwie w spadku bezpośrednio od osoby, z pierwszej bądź drugiej kategorii,

b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu. Tyczy się to sytuacji, gdy po śmierci przedsiębiorcy nastąpiło zbycie tego przedsiębiorstwa, albo działu w tym przedsiębiorstwie.,

Wielkość udziałów w przedsiębiorstwie w spadku ustala się według wielkości udziałów spadkowych lub udziałów we współwłasności przedsiębiorstwa.

 

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią:
adwokat@kancelariaposzytek.pl,

tel. 603 998 091

ADWOKAT PAULINA POSZYTEK

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, prawem cywilnym (w tym spadkowym) oraz prawem karnym. Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl oraz dozor-elektroniczny.com. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj