Jak ustanowić zarząd sukcesyjny?

Nowa ustawa, wiele pytań. Poniżej przedstawiam, jak na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ustanowić zarząd sukcesyjny.

 

Przypomnijmy, kiedy nie można ustanowić zarządu sukcesyjnego

Zarządu sukcesyjnego nie można powołać:

 • Kiedy przedsiębiorca zmarł przed wejściem ustawy w życie,
 • Gdy akt zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu,
 • Gdy mamy podejrzenie, że przedsiębiorca nie żyje, a nie mamy prawomocnego postanowienia stwierdzającego zgon przedsiębiorcy,
 • Jeśli została ogłoszona upadłość przedsiębiorcy,
 • Jeśli działalność gospodarcza nie była wpisana do CEIDG.

 

Pamiętaj: Zarząd sukcesyjny można powołać kiedy działalność gospodarcza jest zawieszona.

 

Co jest wymagane do ustanowienia zarządu sukcesyjnego?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:

 • powołanie zarządcy sukcesyjnego,
 • wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji,
 • dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

 

  Kto może zostać powołany na zarządce sukcesyjnego?

Tutaj mam dobre wieści, gdyż nie ma żadnych list, spisów itp. dotyczących osób, które mogłyby sprawować zarząd sukcesyjny nad przedsiębiorstwem. Na zarządce można powołać każdą osobę jeśli:

 • jest osoba fizyczną,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie jest wydany wobec niej zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe,
 • nie jest wobec niej zasądzony środek karny albo środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem.

 

Jeśli masz jakąś zaufaną osobę w bliskim kręgu znajomych bądź rodziny, która ma dryg do prowadzenia firmy lub do zarządzania, wybierz właśnie ją na zarządce sukcesyjnego.

 

Kto może powołać zarządcę sukcesyjnego?

Zarządce może powołać:

 1. przedsiębiorca osobiście za swojego życia,
 2. po śmierci przedsiębiorcy:

1) małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

2) spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

3) spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w w przedsiębiorstwie spadkowym,

4) właściciele przedsiębiorstwa w spadku, w sytuacji gdy uprawomocniło się postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego.

 

W przypadkach, o którym mowa w pkt II wymagana jest zgoda osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85%.

 

Ważne: Jeżeli nie zostało wydane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, nie został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, ani nie zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe, wielkość udziałów w przedsiębiorstwie w spadku ustala się przy uwzględnieniu wszystkich znanych osobie powołującej zarządcę sukcesyjnego osób, którym w chwili powołania zarządcy sukcesyjnego przysługuje udział w przedsiębiorstwie spadku.

 

Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorca za życia ma szanse na wybór osoby, która będzie ustanowiona zarządcą sukcesyjnym po jego śmierci. Jeśli przedsiębiorca, zdecyduje się na ten krok, to musi na piśmie albo wskazać określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, albo na piśmiezastrzec, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Samo oświadczenie przedsiębiorcy nie wystarczy, osoba, która ma pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego musi wyrazić na to zgodę. Zgoda musi być wyrażona na piśmie.

Gdy przedsiębiorca ma już powyższe oświadczenia na piśmie, to kolejnym krokiem, jaki musi uczynić, to zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego w CEIDG. Wniosek o zgłoszenie zarządcy sukcesyjnego można złożyć osobiście w urzędzie, wysłać pocztą lub złożyć online. Tę ostatnią drogę w szczególności polecam. Jest szybka i można jej dokonać  siedząc w ciepłym domu. Musisz tutaj mieć jedynie dostęp do internetu oraz posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.   Drogę uczynienia wpisu online zaprezentowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Kliknij i przejdź  do strony. ( https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom/zarzad-sukcesyjny-wzory-formularzy).

 

Pamiętaj, że funkcję zarządcy sukcesyjnego może w jednym czasie pełnić tylko jedna osoba.

 

W przypadku  gdy obawiasz się, że mogą nastąpić okoliczności, że powołany przez Ciebie zarządca sukcesyjny może zrezygnować z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo, że Ty go odwołasz lub zasądzony będzie wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, to możesz powołać kolejnego zarządce na wypadek, gdy ten pierwszy nie będzie mógł podjąć funkcji w razie twojej śmierci. W takiej sytuacji ta druga osoba (inaczej-zarządca sukcesyjny na wypadek) zostaje powołana z chwilą rezygnacji zarządcy sukcesyjnego powołanego w pierwszej kolejności, jego śmierci, ograniczenia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, jego odwołania  przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności.

 

Jeśli nie zarejestrujesz wpisu o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego w CEIDG lub gdy nie powołasz zarządcy sukcesyjnego na wypadek, a osoba ustanowiona na pierwszego zarządce sukcesyjnego nie podejmie funkcji to ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, można dokonać według schematu opisanego poniżej – powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.

 

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy

Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci spadkodawcy wymaga zachowania aktu notarialnego. Zatem jest bardziej czasochłonne, niż ustanowienie zarządcy sukcesyjnego bezpośrednio przez przedsiębiorce.

 

Osoby, które będą ustanawiać zarządcę sukcesyjnego, muszą przed notariuszem oświadczyć:

 • o przysługującym im udziale w przedsiębiorstwie spadku,
 • o znanych im innych osobach, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
 • istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi,
 • znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów.

Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Do notariusza musi się udać także osoba, która ma być powołana na zarządcę sukcesyjnego. Składa ona przed notariuszem oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art 8  ust. 2 ustawy.

 

Powołanie zarządcy sukcesyjnego, notariusz zgłasza do CEIDG niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu powołania zarządcy sukcesyjnego.

 

Pamiętaj! Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Jeśli akt zgonu przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu albo chwila śmierci przedsiębiorcy została oznaczona w postępowaniu stwierdzającym zgon, termin ten biegnie od dnia znalezienia zwłok przedsiębiorcy albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon.

 

 Chwila ustanowienia zarządu sukcesyjnego

Zgodnie z ustawą, chwila  ustanowienia zarządcy sukcesyjnego zależna jest od tego, kiedy i kto powołał zarządcę:

 • Gdy zarządcę powołał za życia przedsiębiorca i złożył odpowiedni wpis do CEIDG, to zarząd sukcesyjny zostaje ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy,
 • Kiedy przedsiębiorca nie podjął za życia działań w celu powołania zarządcy sukcesyjnego, to zarządcę sukcesyjnego mogą powołać spadkobiercy, bądź małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku. W takiej sytuacji chwilą ustanowienia zarządcy sukcesyjnego jest dokonanie wpisu do CEIDG.

 

Jeżeli czytasz ten artykuł, to pewnie rozważasz ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Jeśli jesteś przedsiębiorca to nie czekaj, aż uczynią to Twoi spadkobiercy – sam wybierz dla nich takiego zarządce. Ty przecież wiesz najlepiej, co jest dobre dla Twojej firmy. Przecież jest to twoje dziecko, a kto jak nie rodzic, najlepiej zna potrzeby dziecka.

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią:
adwokat@kancelariaposzytek.pl,
tel. 603 998 091

ADWOKAT PAULINA POSZYTEK

Follow adwokat Paulina Poszytek:

Jestem adwokatem z Wrocławia. Zajmuję się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców, prawem cywilnym (w tym spadkowym) oraz prawem karnym. Oprócz tej strony, prowadzę też blog prawodlazeglarzy.pl oraz dozor-elektroniczny.com. Serdecznie zapraszam do częstych odwiedzin :) Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dotyczące spadków, zostaw komentarz lub napisz bezpośrednio do mnie - chętnie Ci pomogę.

Skomentuj